راههای انتقال و روش های حفاظت

راه انتقال هدف اقدامات
تماس جلوگیری از انتقال ارگانیسم های کلونیزه یا عفونی از طریق تماس مستقیم یا غیر مستقیم - دستکش- گان

- قرار دادن بیمار در یک اتاق یک نفره

قطرات حفاظت هر فردی در برابر بیمار آلوده به ارگانیسم های منتشر شده توسط قطرات در فاصله کمتر از یک متر - ماسک جراحی- قرار دادن بیمار در اتاق یک نفره
هوا حفاظت افراد از استنشاق ارگانیسم های معلق در هوا در اندازه میکرو ذرات - ماسکN95 یا سطح بالاتر- تهویه با فشار منفی- ۶-۱۲ تبادل هوا در ساعت با یا بدون فیلتراسیون HEPA
منبع عفونی خطرناک و مسری پیشگیری از انتقال عوامل عفونی نادر و خطرناک هنگام روبرو شدن با این وضعیت، پروتکل ها ی خاصی باید در نظر گرفته شود که در همین سایت موجود است.