فرآیند پیگیری بروز مواجهه شغلی (۲)

فرایند پیگیری هنگام بروز مواجهه شغلی پرسنل در شیفت عصر و شب

chart2