احتیاطات در برابر انواع بیماری ها

نام بیماری یا شرایط خاص اقدامات اقدامات خاص طول مدت
آبسه بازهمراه با جریان چرک احتیاطات استاندارد + تماسی   تا پایان دوره بیماری
پانسمان شده احتیاطات استاندارد
ابولا (تب هموراژیک) احتیاطات شدید   تا منفی شدن پی سی آر
آبله مرغان

احتیاطات استاندارد + تماسی+هوا

  تا زمانی که تمام ضایعات جلدی کراسته شوند
آسینتوباکتر به باکتری های مولتی رزیستانت مراجعه شود.    
آکتینومایکوزیس احتیاطات استاندارد    
آدنوویروس (اسهال) احتیاطات استاندارد + تماسی   تا پایان دوره بیماری
آدنوویروس(تنفسی) احتیاطات استاندارد + قطره   تا پایان دوره بیماری
آمبیازیس احتیاطات استاندارد    
آنفلونزا شامل اچ وان- ان وان احتیاطات استاندارد + قطره   تا پایان دوره بیماری
آنفلونزای پرندگان احتیاطات استاندارد + تماسی+هوا    
آنفلونزا اچ وان- ان وان به آنفلونزا مراجعه شود    
آنژین ونسان احتیاطات استاندارد    
آسپرژیلوزیس احتیاطات استاندارد    
انسفالیت و انسفالومیلیت بستگی به پاتوژن دارد    
آندومتریت احتیاطات استاندارد    
انتروباکتریاسه به باکتری های مولتی رزیستانت مراجعه شود    
آنتروکوک به باکتری های مولتی رزیستانت مراجعه شود    
انگل های روده ای(کرمهای پهن-قلابدار-گرد) احتیاطات استاندارد    
انتروویروس احتیاطات استاندارد + تماسی   تا پایان دوره بیماری
ایدز احتیاطات استاندارد    
اپیگلوتیت(هموفیلوس انفلونزا) احتیاطات استاندارد + قطره   تا ۲۴ ساعت پس از درمان با آنتی بیوتیک
اریتم انفکسیوزوم(بیماری پنجم) احتیاطات استاندارد + قطره   تا ۷ روز یا در بیمار دارای نقص سیستم ایمنی تا پایان بستری
استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین به باکتری های مولتی رزیستانت مراجعه شود    
استرپتوکوک گروه آ نوزاد و کودک احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره   تا ۲۴ ساعت پس از درمان با آنتی بیوتیک
فرد بزرگسال احتیاطات استاندارد    
اسپوروتریکوزیس احتیاطات استاندارد    
اسپریلیوم مینوس(تب گزش موش) احتیاطات استاندارد    
استافیلوکوک طلایی غیر ازگونه های مقاوم به متی سیلین(عفونت پوست-زخم

  1. آنتروکولیت
  2. نکرولیز اپیدرمال توکسیک(سندرم پوست مفلس
  3. سندرم شوک توکسیک
احتیاطات استاندارد    
استرپتوباسیلوس مونیلیفرمیس احتیاطات استاندارد    

استرپتوکوک پیوژن(گروه آ)

آندومتریت(سپسیس نفاسی) احتیاطات استاندارد   تا ۲۴ ساعت پس از درمان با آنتی بیوتیک
فارنژیت-پنومونی در نوزاد و کودک احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره  
مخملک در نوزاد و کودک احتیاطات استاندارد + قطره  
سندرم شوک توکسیک احتیاطات استاندارد  
استرپتوکوک آگالاکتیه(گروه بی) احتیاطات استاندارد    
استرپتوکوک(سایر انواع) احتیاطات استاندارد    
استرونژیلوئیدیازیس احتیاطات استاندارد    
شرشیا کولی احتیاطات استاندارد    
اکوویروس احتیاطات استاندارد    
آنتروکوک مقاوم به وانکومایسین به باکتری های مولتی رزیستانت مراجعه شود    
اورنیتوزیس احتیاطات استاندارد    
اوریون(پاروتیدیت) احتیاطات استاندارد + قطره   تا پایان دوره بیماری
بابزیوزیس احتیاطات استاندارد    
باکتری های مولتی رزیستانت باکتری های مولتی رزیستانت شامل استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین-آنتروکوک مقاوم به وانکومایسین-گرم منفی های تولیدکننده بتالاکتاماز وسیع الطیف مثل پسودوموناس مولتی رزیستانت، استنوتروفوموناس،آسینتوباکتر و.. احتیاطات استاندارد دکلونیزاسیون بسته به استراتژی بخش یا بیمارستان  
کلونیزاسیون یا عفونت دستگاه گوارش یا ادراری احتیاطات استاندارد + تماسی   تا منفی شدن کشت
کلونیزاسیون یاعفونت دستگاه تنفسی احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره   بعد از سه کشت منفی با فواصل هر کدام یک هفته بدون پوشش دارویی ام ار اس آ یا علی رغم کشت مثبت نشانه های تنفسی مثل سرفه یا خلط نداشته باشد
کلونیزاسیون یا عفونت پوست یا زخم احتیاطات استاندارد + تماسی   تا منفی شدن کشت
بلاستومایکوزیس احتیاطات استاندارد    
بوتولیسم احتیاطات استاندارد    
برونشیولیت احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره   تا پایان دوره بیماری
بروسلوزیس احتیاطات استاندارد    
بیماری کاوازاکی احتیاطات استاندارد    
بیماری لایم احتیاطات استاندارد    
پاراانفلونزا ویروس(عفونت تنفسی) احتیاطات استاندارد    
پاروویروس ب ۱۹ احتیاطات استاندارد + قطره   تا ۷ روز یا در بیمار دارای نقص سیستم ایمنی تا پایان بستری
پدیکولوزیس(شپش) احتیاطات استاندارد    
پرایون احتیاطات استاندارد    
پسیتاکوزیس(کلامیدیا پسیتاسی) احتیاطات استاندارد    
پرتوزیس(سیاه سرفه) احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره   تا ۵ روز پس از درمان با آنتی بیوتیک
پلورودینیا به آنتروویروس مراجعه شود    
پنومونی آدنوویروس احتیاطات استاندارد + قطره    
باکتری مولتی رزیستانت احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره در صورت خلط مثبت  
باکتری های فهرست نشده احتیاطات استاندارد    
بولهولدریا سپاسیا احتیاطات استاندارد    
کلامیدیا احتیاطات استاندارد    
قارچ احتیاطات استاندارد    
هموفیلوس انفلونزانوزاد و کودک

فرد بزرگسال

احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره   تا ۲۴ ساعت پس از درمان با آنتی بیوتیک
لژیونلا احتیاطات استاندارد    
مننگوکوک احتیاطات استاندارد + قطره قبل از ورود به اتاق ماسک بپوشید تا ۲۴ ساعت پس از درمان با آنتی بیوتیک
مایکوپلاسما احتیاطات استاندارد + قطره   تا پایان دوره بیماری
پنوموکوک احتیاطات استاندارد    
پنوموسیستیس کارینی احتیاطات استاندارد    
پسودوموناس احتیاطات استاندارد    
استافیلوکوک طلایی احتیاطات استاندارد    
استنوتروفوموناس احتیاطات استاندارد    
پنومونی ویروسی

نوزاد و کودک

همانند عفونت تنفسی حاد    
فرد بزرگسال احتیاطات استاندارد    
پنومونی آتیپیک آسیایی احتیاطات شدید    
پولیومیلیت احتیاطات استاندارد    
تب حاد روماتیسمی احتیاطات استاندارد    
تب هموراژیک احتیاطات شدید   تا منفی شدن پی سی آر
تب هموراژیک لاسا احتیاطات شدید    
تب زرد احتیاطات استاندارد    
تب کیو احتیاطات استاندارد    
تب راجعه احتیاطات استاندارد    
توکسوپلاسموزیس احتیاطات استاندارد    
تراخم حاد احتیاطات استاندارد    
تریشینوزیس احتیاطات استاندارد    
تریکومونیازیس احتیاطات استاندارد    
تولارمی (تمام اشکال) احتیاطات استاندارد    
تیفوئید   احتیاطات استاندارد-به گاستروآنتریت مراجعه شود    
تیفوس احتیاطات استاندارد    
جذام(لپر) احتیاطات استاندارد    
دیفتری پوست احتیاطات استاندارد + تماسی    

تا منفی شدن کشت

فارنژیال احتیاطات استاندارد + قطره    

تا منفی شدن کشت

دیفتری حنجره   احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره   تا پایان دوره بیماری
درماتوفیت-عفونت قارچی پوست احتیاطات استاندارد    
روزئولا احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره   تا پایان دوره بیماری
ریکتزیا احتیاطات استاندارد    
روتاویروس احتیاطات استاندارد + تماسی   تا پایان دوره بیماری

زخم

همراه با خروج مایع غیر قابل کنترل با پانسمان احتیاطات استاندارد + تماسی   تا پایان دوره بیماری
قابل کنترل با پانسمان احتیاطات استاندارد   تا پایان دوره بیماری
زردزخم احتیاطات استاندارد + تماسی   تا ۲۴ ساعت پس از درمان با آنتی بیوتیک
زونا موضعی احتیاطات استاندارد ضایعات پوشیده شوند تا زمانی که تمام ضایعات جلدی کراسته شوند
موضعی در فرد مبتلا به نقص سیستم ایمنی احتیاطات استاندارد + تماسی+هوا  
اریتماتو در فرد مبتلا به نقص سیستم ایمنی احتیاطات استاندارد + تماسی+هوا  
زایگومایکوزیس(موکورمایکوزیس احتیاطات استاندارد    
ژیاردیوزیس احتیاطات استاندارد    
ساس احتیاطات استاندارد    
سرخک احتیاطات استاندارد + هوا   تا پایان دوره بیماری
سرخجه احتیاطات استاندارد + قطره   تا ۷ روز بعد از ظهور راش پوستی
سالمونلوزیس احتیاطات استاندارد    
سارس احتیاطات شدید    
سیاه سرفه(پرتوزیس) احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره   تا ۵ روز پس از درمان با آنتی بیوتیک
سیستی سرکوزیس احتیاطات استاندارد    
سیتومگاالوویروس( کودک یا نقص سیستم ایمنی) احتیاطات استاندارد    
سلولیت با درناژ کنترل نشده احتیاطات استاندارد + تماسی   تا پایان دوره بیماری
سیاه زخم جلدی و ریوی احتیاطات استاندارد    
سلولیت با درناژ و باز احتیاطات استاندارد + تماسی   تا پایان دوره بیماری

سل

خارج ریوی احتیاطات استاندارد    
ریوی فعال-حلقی- دفع فعال باسیل احتیاطات استاندارد + هوا   معمولا تا دو هفته بعد از درمان ضد سل
سندرم دیسترس تنفسی خاورمیانه( کروناویروس جدید) احتیاطات استاندارد + تماسی+هوا    
سندرم شوک توکسیک احتیاطات استاندارد    
سیفلیس(تمام اشکال) احتیاطات استاندارد    
شپش احتیاطات استاندارد    
شیستوزومیازیس احتیاطات استاندارد    
شانکروئید احتیاطات استاندارد    
شیگلوزیس احتیاطات استاندارد-به گاستروآنتریت مراجعه شود.    

طاعون

بوبونیک احتیاطات استاندارد   تا۷۲ ساعت بعد از درمان با آنتی بیوتیک
ریوی احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره    
عفونت تنفسی حاد در نوزاد و کودک احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره    
در فرد بزرگسال احتیاطات استاندارد    
عفونت ادراری با یا بدون کاتتر   احتیاطات استاندارد    
فورونکولوزیس استافیلوکوکی   احتیاطات استاندارد + تماسی   تا پایان دوره بیماری
کامپیلوباکتر احتیاطات استاندارد    
کاندیدیازیس(تمام اشکال) احتیاطات استاندارد    
کلامیدیا(کونژکتیویت-ژنیتال-تنفسی) احتیاطات استاندارد    

کلستریدیوم

بوتولینوم احتیاطات استاندارد    
دیفیسیل احتیاطات استاندارد + تماسی شستن دست ها با آب و صابون بعد از دست زدن به بیمار ، وسائل یا مایعات بیمار تا۷۲ ساعت بعد از ظهور علائم
پرفرنژنس احتیاطات استاندارد    
کوکسیدیوایدومایکوزیس احتیاطات استاندارد    
کولیت پسودومامبرانو(کلستریدیوم دیفیسیل) احتیاطات استاندارد + تماسی   تا۷۲ ساعت بعد از ظهور علائم
کونژکتیویت احتیاطات استاندارد    
کونژکتیویت هموراژیک احتیاطات استاندارد    
کروناویروس سارس شدید      
خاورمیانه      
کروناویروس غیر از سارس و خاورمیانه کودک احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره    
بزرگسال احتیاطات استاندارد + هوا    
کوکساکی احتیاطات استاندارد    
کزاز احتیاطات استاندارد    
کروتسفلد ژاکوب احتیاطات استاندارد وسایل یک بار مصرف در اعمال تهاجمی  
کریپتوکوک احتیاطات استاندارد    
کریپتوسپوریدیازیس احتیاطات استاندارد    
کیست هیداتید احتیاطات استاندارد    
گال احتیاطات استاندارد + تماسی   تا ۲۴ ساعت پس از درمان با آنتی بیوتیک
گانگرن گازی (پرفرنژنس) احتیاطات استاندارد    

گاستروآنتریت

همراه با بی اختیاری احتیاطات استاندارد + تماسی   تا۷۲ ساعت بعد از ظهور علائم
همراه با استفراغ احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره    
کامپیلوباکتر احتیاطات استاندارد    
وبا احتیاطات استاندارد + تماسی   تا۷۲ ساعت بعد از ظهور علائم
کلستریدیوم دیفیسیل احتیاطات استاندارد + تماسی   تا۷۲ ساعت بعد از ظهور علائم
کریپتوسپوریدیوم احتیاطات استاندارد    
اشریشیا کولی احتیاطات استاندارد    
ژیاردیا احتیاطات استاندارد    
نوروویروس(ویروس نورواک) احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره   تا۷۲ ساعت بعد از ظهور علائم
روتاویروس احتیاطات استاندارد + تماسی   تا۷۲ ساعت بعد از ظهور علائم
سالمونلا احتیاطات استاندارد    
شیگلا احتیاطات استاندارد    
ویبریوپاراهمولیتیکوس احتیاطات استاندارد    
ویروسی غیر از فهرست نوشته شده احتیاطات استاندارد    
یرسینیا انترکولیتیکا احتیاطات استاندارد    
گونوره(سوزاک) احتیاطات استاندارد    
گرانولوم اینگوئینال احتیاطات استاندارد    
گیلن باره احتیاطات استاندارد    
لژیونلوزیس احتیاطات استاندارد    
لپتوسپیروزیس احتیاطات استاندارد    
لنفوگرانولوم ونروم احتیاطات استاندارد    
لیستریوزیس احتیاطات استاندارد    
مونونوکلئوز عفونی احتیاطات استاندارد    

مسمومیت غذایی

کلستریدیوم بوتولینوم(بوتولیسم) احتیاطات استاندارد    
کلستریدیوم پرفرنژنس احتیاطات استاندارد    
استافیلوکوک احتیاطات استاندارد    
مالاریا احتیاطات استاندارد    
میلئیدوزیس احتیاطات استاندارد    
مننژیت آسپتیک احتیاطات استاندارد    
گرم منفی روده ای احتیاطات استاندارد    
لنفوسیتیک کوریومننژیت احتیاطات استاندارد    
قارچی احتیاطات استاندارد    
هموفیلوس انفلونزا احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره   تا ۲۴ ساعت پس از درمان با آنتی بیوتیک
لیستریا مونوسیتوژن احتیاطات استاندارد    
مننگوکوک احتیاطات استاندارد + قطره   تا ۲۴ ساعت پس از درمان با آنتی بیوتیک
پنوموکوک احتیاطات استاندارد    
سل احتیاطات استاندارد    
سایر باکتری ها احتیاطات استاندارد    
مننگوکوک   احتیاطات استاندارد   تا ۲۴ ساعت پس از درمان با آنتی بیوتیک
مننگوکوکسمی   احتیاطات استاندارد + قطره قبل از ورود به اتاق ماسک بپوشید تا ۲۴ ساعت پس از درمان با آنتی بیوتیک

مت متاپنوموویروس انسانی

  • نوزاد-کودک-نقص سیستم ایمنی
احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره   تا پایان دوره بیماری
مولوسکوم کونتاژیوزوم احتیاطات استاندارد    
مونونوکلئوز عفونی(ویروس اپشتین بار) احتیاطات استاندارد    
موکورمایکوزیس(زایگومایکوزیس) احتیاطات استاندارد    
مایکوباکتروم های آتیپیک(غیر سلی) احتیاطات استاندارد    
مایکوپلاسما پنومونیه احتیاطات استاندارد + قطره   تا پایان دوره بیماری
مخملک احتیاطات استاندارد + قطره   تا ۲۴ ساعت پس از درمان با آنتی بیوتیک
نیسریا مننژیتیدیس(مننژیت-مننگوکوکسمی-پنومونی) احتیاطات استاندارد + قطره قبل از ورود به اتاق ماسک بپوشید تا ۲۴ ساعت پس از درمان با آنتی بیوتیک
نوکاردیوزیس احتیاطات استاندارد    
ویروس ها غیر از فهرست احتیاطات استاندارد    
ویروس سنسیسیال تنفسی در بزرگسال مبتلا به نقص سیستم ایمنی یا فرد بالای ۶۵ سال احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره   تا پایان دوره بیماری
در نوزاد و کودک احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره   تا پایان دوره بیماری
وبا احتیاطات استاندارد + تماسی   تا پایان دوره بیماری
هانتاویروس احتیاطات استاندارد    

هپاتیت

آ احتیاطات استاندارد   طول مدت بستری در کودک کوچکتر از سه سال
آ با بی اختیاری احتیاطات استاندارد + تماسی  
آ با استفراغ احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره  
بی اچ -بی -اس آنتی ژن مثبت احتیاطات استاندارد  
سی و انواع غیر از آ و بی احتیاطات استاندارد  
ای احتیاطات استاندارد  
هرپانژینا به آنتروویروس مراجعه شود    
هرپس سیمپلکس ویروس انسفالیت حتیاطات استاندارد    
نوزادی احتیاطات استاندارد + تماسی   تا پایان دوره بیماری
جلدی مخاطی شدید احتیاطات استاندارد + تماسی   تا پایان دوره بیماری
جلدی-مخاطی راجعه(پوست-دهانی-ژنیتال حتیاطات استاندارد    
ریوی حتیاطات استاندارد ماسک ان ۹۵ در مواجهه با احتمال انتشار ترشحات تنفسی  

هرپس زاستر

ابله مرغان احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره   تا زمانی که تمام ضایعات جلدی کراسته شوند
زونا لوکالیزه حتیاطات استاندارد ضایعات پوشیده شوند
زونا در بیمار دارای نقص سیستم ایمنی احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره  
هرپس۶ (روزئولا) احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره   تا پایان دوره بیماری
هیستوپلاسموزیس حتیاطات استاندارد    
   فهرست سندرم ها
سندرم بالینی  عامل عفونی مشکوک اقدامات
اسهال 
اسهال حاد همراه با بی اختیاری یا پوشک عفونت های روده ای احتیاطات استاندارد + تماسی
اسهال همراه با مصرف آنتی بیوتیک کلستریدیوم دیفیسیل احتیاطات استاندارد + تماسی
مننژیت حاد  مننگوکوک احتیاطات استاندارد +قطره
بثورات ژنرالیزه پوستی 
تب همراه با کبودی و پتشی  مننگوکوک احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره
وزیکول  آبله مرغان-زونا احتیاطات استاندارد + تماسی+هوا
تب همراه با راش ماکولوپاپولر + علائم آنفلونزا  سرخک احتیاطات استاندارد +هوا
عفونت های تنفسی 
سرفه-خلط-هموپتیزی-کاهش وزن-انفیلترای ریوی  سل احتیاطات استاندارد +هوا
سرفه-تب -انفیلترای ریوی در فرد اچ-آی وی مثبت یا در منطقه آندمیک برای سل  سل احتیاطات استاندارد +هوا
سرفه حمله ای مداوم  سیاه سرفه احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره
برونشیولیت در یک شیرخوار یا نوزاد  ویروس سنسیسیال تنفسی و پاراانفلونزا احتیاطات استاندارد + تماسی+ قطره
خطر کلونیزاسیون با ارگانیزم های خطرناک 
سابقه مثبت خطرناک   استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین

احتیاطات استاندارد + تماسی