ساير دستورالعمل هاي احتياطات استاندارد

سایر دستورالعمل های احتیاطات استاندارد
  • مدیریت وسایل آلوده مربوط به مراقبت از بیماران( به طریقی که از انتقال میکروارگانیزم ها به دیگران و یا محیط جلوگیری کند.در صورت وجود آلودگی آشکار دستکش بپوشید و بهداشت دست را رعایت کنید)
  • در صورت وجود احتمال تماس با خون یا مایعات بدن (به جز عرق )، چه خونی و چه غیر خونی از دستکش استفاده شود.
  • موارد مربوط به تزریقات (استفاده از سوزن و سایر اشیای تیز): هرگز سوزن های مستعمل را مجددا داخل سرپوش نگذارید-از ظروف مقاوم برای قراردادن سوزن های مستعمل استفاده کنید -از سرنگ های یکبار مصرف و داروهای تک دوز استفاده کنید.
  • در موارد مربوط به احیای بیمار، از وسایلی استفاده کنید که از تماس با دهان و ترشحات دهان پیشگیری کند.