منبع عفوني خطرناک ومسري

نحوه انتقال و خطر
  • پاتوژن های مسئول تا حد زیادی قابل انتقال از طریق تماس، قطره و هوا هستند.
  • این میکروب ها می توانند افرادی که در تماس با بیمار و محیط پیرامون او هستند را آلوده کند مثل تب کریمه کنگو.
اقدامات اساسی
  • پوشیدن ماسک N95 یا سطح بالاتر ، دستکش و عینک هنگام ورود به اتاق
  • قرار دادن بیمار در اتاق تک نفره و بسته بودن درب اتاق و حتی قفل کردن آن
  • تماس با مرکز پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستان