گان

دسته بندی
گان
  • به منظور حفاظت از پوست و جلوگیری از آلودگی لباس ها در حین فعالیت هایی که احتمال پاشیده شدن خون، مایعات بدن و مواد دفعی وجود دارد استفاده کنید.
  • در اولین فرصت ممکن گان آلوده را درآورید و بهداشت دست ها را رعایت کنید.
  • استفاده از گان، ماسک و پوشش چشم ،معمولا لزومی ندارد، مگر زمانی که خطر پاشیدن خون و ترشحات به پو ست و لباس وجود داشته باشد.