دستکش

دستکش
 • استفاده از دستکش میتواند بیماران را از مواجهه در برابر عوامل عفونی که ممکن است از طریق دست ها انتقال یابند حفظ کند.
 • در صورت وجود احتمال تماس با خون یا مایعات بدن (به جز عرق )، چه خونی و چه غیر خونی از دستکش استفاده شود.
 • افرادی که دچار ضایعات پوستی، زخم‌های باز، درماتیت و … می‌باشند باید تا بهبودی کامل، از مراقبت مستقیم بیماران و تماس با وسایل آلوده معاف شوند. در صورتی که این امکان وجود نداشته باشد، استفاده از دو دستکش توصیه شده است.
 • دست ها باید به روش صحیح و قبل و بعد از معاینة هر بیمار به مدت کافی (۱۵ثانیه برای یک معاینه معمولی و۳،۵دقیقه در بروز آلودگی ) شسته شوند.

چه زمانی دستکش ها باید تعویض گردد؟
 • بین رویداد های مراقبت برای بیماران مختلف به منظور پیشگیری از انتقال عفونت
 • قبل از تماس با بیمار بعدی، اشیاء و سطوح مورد تماس
 • در طی مراقبت هر بیمار برای پیشگیری از آلودگی متقابل از قسمت های بدن

بهداشت دست هنگام استفاده از دستکش

بهداشت دست هنگام استفاده از دستکش در موارد زیر ضروری شده است:

 • قبل از پوشیدن دستکش
 • فورا بعد از درآوردن دستکش
 • دستکش باید برای انجام بهداشت دست در طی مراقبت برای هر بیمار خارج گردد همچنانکه در پنج موقعیت بهداشت دست نشان داده شده است.
 • محصولات بهداشت دست نباید برای دستکش بکار برده شوند.

استفاده از ، دستکش یکبار مصرف
به عنوان بخشی از احتیاطات استاندارد، دستکش یکبار مصرف در موارد زیر استفاده می شود:
 • فعالیت هایی که خطر مواجهه در برابر خون، مایعات بدن، ترشحات و مواد دفعی و لوازم آلوده وجود دارد.
 • تماس با مخاط، پوست آسیب دیده بیمار و مکانهای استریل
 • هر نوع اقدام تهاجمی(رگ گیری یا خارج کردن آن و…..)