ماسک، عينک و محافظ صورت

ماسک، عینک و محافظ صورت
  • در طی فعالیت هایی که احتمال تولید ذرات یا پخش خون، مایعات بدن یا ترشحات به خصوص هنگام ساکشن و لوله گذاری نای وجود دارد از یک ماسک جراحی و محافظ چشم (محافظ صورت یا عینک) به منظور حفاظت از غشاء مخاطی چشم ها، بینی ، دهان استفاده می شود.