تماس

نحوه انتقال و خطر

میکروبها از طریق تماس مستقیم یا غیر مستقیم عمدتا توسط دست ها انتقال می یابند.

  • تماس مستقیم بین یک فرد با عفونت یا کلونیزاسیون و یک فرد حساس
  • تماس غیرمستقیم از طریق اشیای بی جان مثل ابزار آلوده- سوزن-لباس-اسباب بازی یا دست های آلوده شامل باکتری های مولتی رزیستانت-هپاتیت A-زرد زخم- بیماری های اسهالی

این باکتری ها می توانند فرد ارائه دهنده مراقبت، بیمار و ملاقات کننده را کلونیزه یا آلوده کنند.

اقدامات اساسی
  • پوشیدن دستکش برای مراقبت در هنگام انجام وظایفی که در تماس با بیمار و محیط پیرامون بیمار است.
  • پوشیدن گان برای محافظت در تماس با بیمار و تخت وی
  • قرار دادن بیمار در اتاق یک نفره یا قراردادن بیماران با بیماری مشابه در یک اتاق