بهداشت محیط بیمارستان

بهداشت محیط بخش ها
 • کف کلیه اتاقها و راهروها، بایستی روزانه نظافت و در صورت نیاز با آب ژاول رقیق شده گندزدایی گردد.
 • کلیه وسایل تخت بیمار از قبیل پتو، ملحفه و رو تختی و… باید بطور مرتب تعویض گردد، بنحویکه پیوسته سالم، تمیز و عاری از آلودگی باشد.
 • در هنگام تعویض ملحفه بایستی از دستکش و ترجیحاً ماسک استفاده شود.
 • ظروف صابون مایع بعد از هر بار خالی شدن بایستی شسته و خشک شود.
 • میز مخصوص غذای بیمار بایستی بعد از هر بار استفاده با دستمال مخصوص نظافت شود.
 • تخت بیمار بایستی به طور مرتب و بعد از ترخیص بیمار کاملا ضد عفونی شود.
 • داخل کابینها بایستی بطور مرتب نظافت و از پهن کردن روزنامه داخل آنها خودداری شود.
 • تی های مورد استفاده در هر بخش بایستی بعد از هر بار استفاده کاملا شسته، از قراردادن تی ها بصورت مرطوب روی زمین اکیدا خودداری شود.
تمیزی سطوح آلوده به خون و سایر مواد آلوده

در صورت ریخته شدن موادی مانند ادرار یا غذا:

 • پاک کردن آن محل با آب و یک ماده دترجنت معمولا کافی است ولی اگر ترشحات حاوی ارگانیسم های بالقوه خطرناک باشند باید از یک ماده گند زدا استفاده کرد.
 • برای پاک کردن ترشحاتی که از آلودگی آنها مطمئن هستیم باید همیشه دستکش یک بارمصرف استفاده گردد.
 • اگر خطر آلودگی لباس نیز وجود دارد بایستی از آپرون پلاستیکی یک بار مصرف استفاده گردد.

در صورت پاشیده شدن خون و مایعات آلوده به خون در محیط:

 • توصیه می شود با محلول هیپو کلریت سدیم (آب ژاول خانگی، وایتکس) گند زدایی شود. اگر سطح آلوده شده صاف باشد از رقت ۱ درصد و در صورت داشتن خلل وفرج از رقت ۱۰ درصد ماده گند زدا استفاده شود.

در صورتی که مقدار زیاد خون یا مایعات آلوده به خون در محیط ریخته شده (بیشتر از ۳۰ سی سی) یا اگر خون و سایر مایعات محتوی شیشه شکسته یا اشیاء نوک تیز باشند باید:

 • پارچه یکبار مصرف روی آن پهن نمود و موضع را پوشاند.
 • روی آن محلول هیپو کلریت سدیم با رقت ۱۰ درصد ریخت و حداقل ۱۰ دقیقه صبر کرد.
 • با دستمال یک بار مصرف آن را جمع کرد. با آب و دترجنت محل را پاک و تمیز نمود.
 • با محلول هیپو کلریت سدیم (آب ژاول ) گندزدایی انجام شود.

جهت جلوگیری از آلودگی و کثیفی ظاهری، نظافت دیوارها و سقف بایستی در فواصل منظم و در حد کافی صورت گیرد این فاصله نباید از ۱۲ تا ۲۴ ماه جهت بخش های معمولی و از ۶ماه برای اتاق های عمل تجاوز نماید.
روی کمد ها باید روزانه با یک محلول دترجنت تازه تهیه شده و دستمال یک بار مصرف پاک شود.در صورت لزوم بایستی سایر اثاثیه نیز به همین روش پاک شوند.

 

سینک ها و محل شستن دست ها

حمام ها و محل شستشوی دست ها باید حداقل بصورت روزانه توسط پرسنل خدمات تمیز گردد.
ماده ضدعفونی مناسب همان هیپوکلریت سدیم ۵ درصد می باشد.در مواردی که احتمال آسیب رساندن به سطوح در اثر استفاده ار هیپوکلریت سدیم وجود دارد، میتوان با مشورت کمیته کنترل عفونت مایع ضدعفونی کننده جایگزین انتخاب نمود.

تفکیک ، جمع آوری ، انتقال و دفع زباله
 • کلیه زباله های معمولی یا شبه خانگی بایستی در کیسه زباله مقاوم آبی رنگ جمع آوری، سپس به محل نگهداری موقت زباله های غیر عفونی و روزانه توسط شهرداری به محل دفن زباله منتقل شود.
 • کلیه زباله های عفونی و خطرناک بایستی در کیسه مقاوم زرد رنگ جمع آوری، و سپس به محل نگهداری موقت زباله های عفونی منتقل و توسط دستگاه اتوکلاو بی خطر شده و روزانه توسط شهرداری به محل دفن زباله منتقل شود.
 • کلیه وسایل برنده و نوک تیز بایستی در safety Box جمع آوری و بعد از پر شدن۴/۳ آن درب بسته و به جایگاه زباله منتقل شود.