هوا

نحوه انتقال و خطر
  • ذرات باقی مانده در هوای اتاق که ساعت ها معلق شده اند.
  • استنشاق این ذرات معلق در هوا می تواند منجر به عفونت افراد واردشده به اتاق گردد.
  • انتشار ذرات کوچکتر از ۵ میکرون که حاوی میکروارگانیزم ها هستند و به مدت طولانی در هوا معلق می باشند. این میکروارگانیزم ها می توانند توسط جریان هوا منتشر شوند و می توانند توسط افراد حساس در همان اطاق یا مسافت دوراستنشاق شوند مانند سل، سرخک وآبله مرغان

اقدامات اساسی
  • پوشیدن ماسک N95 یا سطح بالاتر در هنگام ورود به اتاق
  • قرار دادن بیمار در اتاق یک نفره و بستن درب اتاق
  • تهویه با فشار منفی با حداقل ۶ تبادل هوا در ساعت با یا بدون فیلتراسیون HEPA