برگزاری کارگاه آموزشی ۲روزه کنترل عفونت در مرکز آموزشی پیشگیری کنترل عفونت بیمارستان امام رضا (ع)