شستن دستها تا ۸۰ درصد خطر عفونتهای بیمارستانی را کاهش می دهد