۱۵ بهمن ماه آخرین مهلت ارسال مقالات به اولین کنگره بین المللی پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت بیمار