اولین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت از بیمار