پذیرش بیش از ۳۰۰ مقاله در کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونتهای مرتبط با مراقبت بیمار